Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) platí pro nákup v on-line internetovém obchodě umístěném na internetové adrese www.academycreative.cz (dále jen „Internetový obchod“) provozovaném společností Esthetic Line s.r.o.

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Esthetic Line s.r.o., se sídlem Bubenská 225/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 289 39 115, spisová značka C 154436 vedená u Městského soudu v Praze (dále je „Prodávající“) a kupujícího.

V Internetovém obchodě jsou oprávněni nakupovat výhradně registrovaní uživatele z řad podnikatelů (právnických osob a podnikajících fyzických osob). V Internetovém obchodě není umožněno nakupovat fyzickým osobám z řad spotřebitelů.

I.

Veškeré smluvní vztahy uzavřené mezi Prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, Obchodními podmínkami a ve věcech, které Obchodní podmínky neupravují, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („NOZ“).  

Spotřebitelem je pro účely Obchodních podmínek každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem je pro účely Obchodních podmínek každý, kdo není spotřebitelem. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

II.

Internetový obchod obsahuje seznam zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny bez i včetně daně z přidané hodnoty nebo jsou kupujícímu sděleny na vyžádání. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěného v Internetovém obchodě jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Internetový obchod obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, když tyto informace uvedené v Internetovém obchodě se vztahují výhradně na případy, kdy je zboží doručováno na území České republiky, popřípadě Slovenské republiky.

Kupující bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že obrázky u zboží mají ilustrativní charakter a nemusejí zcela odpovídat reálné skutečnosti. Kupující dále bere na vědomí, že veškeré parametry a údaje o nabízeném zboží jsou čerpány z údajů dodaných a presentovaných výrobci či distributory a mají tak pouze informativní charakter.

III.

Učinit elektronickou a/nebo telefonickou objednávku mohou výlučně registrovaní uživatelé. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Okamžik odeslání objednávky, tj. kliknutí na tlačítko „Odeslat objednávku“, popřípadě okamžik učinění objednávky prostřednictvím telefonu, je považován za závazný návrh na uzavření kupní smlouvy. Údaje uvedené v odeslané objednávce, případně ze strany kupujícího sdělené Prodávajícímu při objednávce po telefonu, považuje Prodávající za správné. Prodávající následně po obdržení objednávky zašle kupujícímu elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce potvrzení o přijetí objednávky, přičemž tímto okamžikem dochází k uzavření kupní smlouvy.

Prodávající je v závislosti na charakteru předmětu objednávky (zejména množství objednaného zboží, výše ceny apod.) oprávněn vhodným způsobem (telefonicky či písemně) požadovat po kupujícím autorizaci dotčené objednávky a současně je oprávněn požadovat zaplacení přiměřené zálohy na úhradu kupní ceny. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat a/nebo odmítne-li uhradit požadovanou zálohu, považuje se tímto okamžikem dotčená objednávka za neplatnou.

Při uzavírání kupní smlouvy kupující výslovně souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku, přičemž náklady vzniklé kupujícímu při jejich použití (zejména náklady na internetové připojení, hovorné apod.) jdou k tíži kupujícího.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a že s nimi výslovně souhlasí. Na existenci a obsah Obchodních podmínek je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající se mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v následujících případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává; výrazným způsobem došlo ke změně ceny na straně dodavatele zboží nebo došlo k výrazné změně měnového kurzu. V případě, že kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

V případě, že kupující chce zrušit objednávku na zboží, které bylo pro něj speciálně po dohodě objednáno, je stanoven storno poplatek ve výši 50% z kupní ceny zboží.

IV.

Ceny uvedené v Internetovém obchodě jsou platné v okamžiku objednání. Dle uvedených podmínek může být cena navýšena o poštovné a balné.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby (i) v hotovosti v provozovně Prodávajícího (tímto způsobem nelze hradit platební kartou), (ii) bezhotovostním převodem v CZK (korunách českých) na účet č. 888973883/5500, (iii) bezhotovostním převodem v EUR na účet č. 888973883/5500, IBAN CZ70 5500 0000 0008 8897 3883, BIC (SWIFT) RZBCCZPP, (iv) Pay Pal na účet č. nm@estheticline.com. V případě bezhotovostních převodů je kupující povinen svou platbu identifikovat příslušným variabilním symbolem, kterým je číslo objednávky.

V.

Způsob doručení zboží určuje Prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich cen:

a)     Kurýrem na území ČR – cena od 119,- Kč vč. DPH;

b)    Kurýrem na území Slovenské republiky – cena od 279,- Kč vč. DPH

c)     Osobní odběr v provozovně Prodávajícího.

U objednávky nad 3.700,- Kč vč. DPH s hmotností nižší než 10 kg nebude kupujícímu účtováno poštovné.

Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce (resp. od Prodávajícího v případě osobního odběru) je kupující povinen zkontrolovat počet balíků, neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Dodací lhůta obvykle činí 2 – 21 dní ode dne uzavření kupní smlouvy, není-li v konkrétním případě sjednáno jinak. 

VI.

Práva a povinnosti smluvních stran z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 NOZ).

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

a)     na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

b)    na odstranění vady opravou věci;

c)     na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo

d)    odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a)    došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;

b)   použil-li kupující věc ještě před objevením vady;

c)    nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím nebo

d)   prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen z části, vrátí kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

 

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Práva z vadného plnění se uplatňují u Prodávajícího písemně na adrese jeho sídla.

Prodávající neposkytuje kupujícímu záruku za jakost zboží, není-li tak výslovně mezi smluvními stranami sjednáno. Odpovědnost Prodávajícího za vady se v takovém případě řídí NOZ a Obchodními podmínkami.    

VII.

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Uzavřením smlouvy kupující uděluje svůj výslovný souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováváním svých osobních údajů po dobu neurčitou, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováváním.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně poskytnutých údajů. Zpracováním osobních údajů kupujícího je prodávající oprávněn pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kupující si je vědom svého práva kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to písemným oznámením doručeným prodávajícímu. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

VIII.

Tyto Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy.

Pokud vztah související s užitím Internetového obchodu nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se jejich vztah bude řídit českým právem a všechny spory budou rozhodovány před českými soudy. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Okamžikem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení Obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnost dne 1. ledna 2014.

 

web KubioStudio